เราคือใคร? (Who we are?)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ด้วยความร่วมมือจาก 5 ภาคส่วน สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หรือชื่อย่อว่า "แอคเทีย" (AGTIA - Agricultural Technology and Innovation Association) ได้ช่วยเพิ่มขึดความสามารถให้กับธุรกิจภาคการเกษตรตั้งแต่ระดับเกษตรกร ถึงผู้สร้างเทคโนโลยี

เราช่วยกระตุ้นเกษตรกรให้เพิ่มผลผลิตรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เราช่วยเกษตรกรและผู้สร้างเทคโนโลยีให้เจอกัน เพื่อจะได้พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ได้ตรงกับความต้องการ เราแบ่งปันองค์ความรู้และวิธีการให้กับชุมชน เพื่อสร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ เราร่วมกับกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ภาครัฐหรือเอกชน หรือกองทุนต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคน

Founded in 2017 by cooperation of five sectors, the agricultural technology and innovation association (AGTIA) helps empowering agricultural businesses from farmers to technology providers.

We enthusiast farmers to raise productivities and enhance product values from using innovative technology and innovation. We match farmers with technology providers to ensure they build things on the right track. We share knowledge and knowhow to train more community leaders. We ally with all groups from big to small, and publics to privates. We cooperate with government and funding agencies to provide opportunity to all.

บุคคลที่เกี่ยวข้อง (Member Profile)

Innovator & Startup

Automatic Machinery & IOT

Biorefinery

Researcher

Farmer

Pharmaceutical

Logistic & Fintech

E-commerce & Marketing

AI & Big Data

Importer & Exporter

Food & Cosmetic

Passionate Individual

รายชื่อกรรมการ (Board Member)

2017-2018 | นายก (President)

ดร. ศิวัตม์ สายบัว

อดีตนักวิจัยภาครัฐที่ผันตัวมาเป็นผู้ปั้นธุรกิจด้วยการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้งานจริงและสร้างธุรกิจสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

2017-2018 | อุปนายก (Vice President)

นาย กันตพงษ์ แก้วกมล

ตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2017-2018 | อุปนายก (Vice President)

นาย สุทัศน์ รงรอง

ตัวแทนนวัตกรผู้สร้างเครื่องมือให้เกษตรกรไทย อดีตมือโปรแกรมแห่ง NASA ที่เคยฝากชื่อตัวเองไว้ใน code บนกระสวยที่ส่งไปยังดาวอังคาร

2017-2018 | สื่อสารองค์กร (PR)

นางสาว ธนารัตน์ คงสุภาพศิริ

ผู้ค้นหาไลฟ์สไตล์กิน+ใช้ ไร้สารพิษ คัดกรองผลผลิตไร้สารพิษจากเกษตรกร

2017-2018 | สื่อสารองค์กร (PR)

นาย อานนท์ บุณยประเวศ

ตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ ผู้สร้างนวัตกรรมให้เกษตรกร

2017-2018 | สื่อสารองค์กร (PR)

นางสาว ดุสิตา ธรรมสถิตพร

อดีตพยาบาลผันตัวเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างอาณาจักรเมล่อน

2017-2018 | สารสนเทศ (IT)

นาย สิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ ทั้งด้านการเงินและการเกษตร

2017-2018 | สื่อสารองค์กร (PR)

นางสาว วรรษา จาติกวณิช

ผู้บุกเบิกวงการ Crypto Currency เมืองไทย และธุรกิจโดรนสำรวจ

2017-2018 | เลขานุการ (Secretary)

นางสาว วิษฎา ปัญญาเสวนมิต

นักฟิสิกส์และทายาทเกษตรกรผู้ผันตัวมาด้านเทคโนโลยี

2017-2018 | เลขานุการ (Secretary)

นาย พีรดนย์ หล่ออริยะอังกูร

เด็กจบใหม่สู่ผู้สร้าง Startup ด้าน drone ฉีดพ่น

2017-2018 | เลขานุการ (Secretary)

นาย กุลพล คุปรัตน์

Freelance ผู้มากประสบการณ์ในการจัดรูปแบบกระบวนการทำงาน

2017-2018 | ทะเบียน (Registration)

นางสาว มณีรัตน์ ศรีปริวาทิน

อดีตผู้เชี่ยวชาญนโยบายจาก สวทน สู่นักวางแผนธุรกิจการตลาด

ผลงาน (Work)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอาหาร ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พัฒนาองค์ความรู้และความเป็นผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพของสินค้าที่เกิดจากเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยนำองค์ความรู้และแนวคิดจากภาคส่วนอื่น เข้ามาหลอมรวมสร้างเป็นแนวความคิดใหม่ๆ รวมทั้งการเข้าใจกลไกของตลาด ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ผู้ประกอบการดำเนินการ

  • ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพ
  • ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพ
  • ข้อมูลเพิ่มเติม: